Promise 可以理解为一个容器,保存着所有的异步操作。 将异步操作用同步的形式展现出来。 提供了统一的 API,保证各种一步操作使用统一的方法处理。

对比旧式的回调函数的写法,避免重重嵌套各种回调函数,Promise 使用链式的方式处理异步操作更简洁明了。 Promise 的状态不会受外界影响改变,有三个状态:pending、resolved 和 rejected。 一旦状态改变,就不会再变。状态改变是只有两种方式,从 pending 变为 resolved 和 pending 变为 rejected。

缺点:Promise 一旦创建,则无法取消。如果不设置回调函数,则会内部报错,不会反应到外部。当 Promise 处于 pending 状态,我们无法得知具体是在哪个阶段(是刚开始呢?还是已经快结束了?)。

const PENDING = 'pending';
const RESOLVED = 'resolved';
const REJECTED = 'rejected';

class MyPromise {
 static resolve(value) {
  if (value && value.then) {
   return value;
  }
  return new MyPromise((resolve) => resolve(value));
 }

 constructor(fn) {
  this.status = PENDING;
  this.value = null;
  this.reason = null;
  this.onResolvedCallback = [];
  this.onRejectedCallback = [];
  const resolve = (value) => {
   if (this.status === PENDING) {
    setTimeout(() => {
     this.status = RESOLVED;
     this.value = value;
     this.onResolvedCallback.forEach(({ fn, resolve, reject }) => {
      return resolve(fn(value));
     });
    });
   }
  };
  const reject = (e) => {
   if (this.status === PENDING) {
    setTimeout(() => {
     this.status = REJECTED;
     this.reason = e;
     this.onRejectedCallback.forEach(({ fn, resolve, reject }) => {
      return reject(fn(this.reason));
     });
    });
   }
  };
  fn(resolve, reject);
 }

 then(fn) {
  const status = this.status;
  if (PENDING === status) {
   return new MyPromise((resolve, reject) => {
    this.onResolvedCallback.push({ fn, resolve, reject });
   });
  } else if (RESOLVED === status) {
   return MyPromise.resolve(fn(this.value));
  }
 }

 catch(fn) {
  const status = this.status;
  if (PENDING === status) {
   return new MyPromise((resolve, reject) => {
    this.onRejectedCallback.push({ fn, resolve, reject });
   });
  } else if (REJECTED === status) {
   return MyPromise.resolve(fn(this.value));
  }
 }
}

MyPromise.resolve(10)
 .then((res) => {
  console.log('first called', res);
  return res * 2;
 })
 .then((res) => {
  console.log('second called', res);
 });

new MyPromise((resolve, reject) => reject('null')).catch((e) => {
 console.log('error', e);
});

以上就是【实现一个简单的Promise】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

赞(1) 踩(0)
发表我的评论

最新评论

 1. 暂无评论