MySQLdb默认查询结果都是返回tuple,输出时候不是很方便,必须按照0,1这样读取,无意中在网上找到简单的修改方法,就是传递一个cursors.DictCursor就行。
默认程序:
MySQLdb默认查询结果都是返回tuple,输出时候不是很方便,必须按照0,1这样读取,无意中在网上找到简单的修改方法,就是传递一个cursors.DictCursor就行。默认程序:
实现代码如下:

import MySQLdb
db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´)
cursor = db.cursor()
cursor.execute(´select * from table´)
rs = cursor.fetchall()
print rs

# 返回类似如下
# ((1000L, 0L), (2000L, 0L), (3000L, 0L))
修改后:
实现代码如下:

import MySQLdb
import MySQLdb.cursors
db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´,cursorclass = MySQLdb.cursors.DictCursor)
cursor = db.cursor()
cursor.execute(´select * from table´)
rs = cursor.fetchall()
print rs

# 返回类似如下
# ({'age': 0L, 'num': 1000L}, {'age': 0L, 'num': 2000L}, {'age': 0L, 'num': 3000L}) 或者也可以用下面替换connect和cursor部分
实现代码如下:

db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´)
cursor = conn.cursor(cursorclass = MySQLdb.cursors.DictCursor)

以上就是【Python查询Mysql时返回字典结构的代码】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

赞(0) 踩(0)
发表我的评论

最新评论

  1. 暂无评论