Array.prototype.del = function(n)
{
    if (n<0) return this;
    return this.slice(0,n).concat(this.slice(n+1,this.length));
}
// 数组洗牌
Array.prototype.random = function()
{
    var nr=[], me=this, t;
    while(me.length>0)
    {
        nr[nr.length] = me[t = Math.floor(Math.random() * me.length)];
        me = me.del(t);
    }
    return nr;
}
// 数字数组排序
Array.prototype.sortNum = function(f)
{
    if (!f) f=0;
    if (f==1) return this.sort(function(a,b){return b-a;});
    return this.sort(function(a,b){return a-b;});
}
// 获得数字数组的最大项
Array.prototype.getMax = function()
{
    return this.sortNum(1)[0];
}
// 获得数字数组的最小项
Array.prototype.getMin = function()
{
    return this.sortNum(0)[0];
}
// 数组第一次出现指定元素值的位置
Array.prototype.indexOf = function(o)
{
    for (var i=0; i<this.length; i++) if (this[i]==o) return i;
    return -1;
}
// 移除数组中重复的项
Array.prototype.removeRepeat=function()
{
    this.sort();
    var rs = [];
    var cr = false;
    for (var i=0; i<this.length; i++)
    {
        if (!cr) cr = this[i];
        else if (cr==this[i]) rs[rs.length] = i;
        else cr = this[i];
    }
    var re = this;
    for (var i=rs.length-1; i>=0; i--) re = re.del(rs[i]);
    return re;
}

例子:
var arr=["ni","wo","ta"];
删除数组中的“wo”
var newArr=arr.del(1);
返回数组中“me”第一次出现的位置,若没有就返回-1
var strPos=arr.indexOf("me"); 

以上就是【js数组的扩展实现代码集合】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

赞(0) 踩(0)
发表我的评论

最新评论

  1. 暂无评论