EntityFramework暖机制,优化CodeFirst 第一速度,代码如下:

 
using (var ctx = new YourContext())
 {
    var objectContext = ((IObjectContextAdapter)ctx).ObjectContext;
    var mappingCollection = (StorageMappingItemCollection)objectContext.MetadataWorkspace.GetItemCollection(DataSpace.CSSpace);
    mappingCollection.GenerateViews(new List<EdmSchemaError>());
 }

代码放在Application_Start中即可!

赞(0) 踩(0)

与本文相关的软件

发表我的评论

最新评论

  1. 暂无评论