array_merge在参考手册中的说明如下:
array_merge() 将两个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。
如果输入的数组中有相同的字符串键名,则该键名后面的值将覆盖前一个值。然而,如果数组包含数字键名,后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。
 两个的区别是:
 1.数组键名为数字键名时,要合并的两个数组中有同名数字KEY的时候,使用array_merge()不会覆盖掉原来的值,而使用“+”合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(注意:不是覆盖而是保留最先出现的那个值)。例子:
实现代码如下:

 $array1 = array(1=>'0');
 $array2 = array(1=> "data");
 $result1 = $array2 + $array1;/*结果为$array2的值*/
 print_r($result);
$result = $array1 + $array2 ;/*结果为$array1的值*/
print_r($result);
$result3 = array_merge($array2,$array1);/*结果为$array2和$array1的值,键名被重新分配*/
print_r($result3);
$result4 = array_merge($array1,$array2);/*结果为$array1和$array2的值,键名被重新分配*/
print_r($result4);

输出结果为: 
实现代码如下:

Array
(
[1] => data
)
Array
(
[1] => 0
)
Array
(
[0] => data
[1] => 0
)
Array
(
[0] => 0
[1] => data
)

 2.当相同数组键名为字符时,“+”运算符与键名为数字时一样,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值。
 例子:
 
实现代码如下:

$array1 = array('asd'=>'0');
 $array2 = array('asd' => "data");
 $result1 = $array2 + $array1;/*结果为$array2的值*/
 print_r($result);
$result = $array1 + $array2 ;/*结果为$array1的值*/
print_r($result);
$result3 = array_merge($array2,$array1);/*结果为$array1*/
print_r($result3);
$result4 = array_merge($array1,$array2);/*结果为$array2*/
print_r($result4);

输出结果为:
实现代码如下:

Array
(
[asd] => data
)
Array
(
[asd] => 0
)
Array
(
[asd] => 0
)
Array
(
[asd] => data
)

以上就是【php合并数组array_merge函数运算符加号与的区别】的全部内容了,欢迎留言评论进行交流!

赞(0) 踩(0)

与本文相关的软件

发表我的评论

最新评论

 1. 暂无评论